Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Zgromadzenie Wspólników - MWiK

Zgromadzenie Wspólników – Prezydent Miasta Kędzierzyna Koźla Pani Sabina Nowosielska

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki:

  • podejmowanie decyzji w sprawach wymienionych w art. 228 Kodeksu Spółek Handlowych,
  • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  • ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
  • decydowanie o tworzeniu i prowadzeniu oddziałów oraz przystępowania do innych spółek i spółdzielni, stowarzyszeń i organizacji samorządu gospodarczego,
  • rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.