Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Rozliczenia i płatności - MWiK

     Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza przez Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub  odprowadzanie ścieków w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta.

     Rozliczenia z Odbiorcami prowadzone są według następujących zasad:

 • rozliczanie ilości zużytej wody odbywa się na podstawie wskazań wodomierza głównego zamontowanego na przyłączu wodociągowym,       a w przypadku jego braku na podstawie obowiązujących norm.  

     W przypadku zastrzeżeń co do poprawności wskazań wodomierza, Odbiorca usług ma prawo złożyć reklamację – wniosek o urzędowe sprawdzenie poprawności jego  wskazań. Złożenie wniosku (wymagana jest forma pisemna ) stanowi podstawę do  wymiany wodomierza przez Przedsiębiorstwo na nowy wodomierz i przekazanie wskazanego we wniosku wodomierza do sprawdzenia w wyspecjalizowanej  i uprawnionej do tego firmie. Wynik sprawdzenia wodomierza jest podstawą dalszego działania według obowiązującego  Regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków.  

 • ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej ustalana jest w przypadku posiadania urządzenia pomiarowego zamontowanego przez Odbiorcę usług na przyłączu kanalizacyjnym, na podstawie odczytów ww. urządzenia lub jako ilość pobranej wody z sieci gminnej lub/i ujęć własnych, w przypadku braku urządzenia pomiarowego. 
 • w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona  jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.
 • w rozliczeniach pomiędzy Przedsiębiorstwem i Odbiorcą usług obowiązują taryfy zatwierdzone i wprowadzone w trybie art. 24b Ustawy.
 • okres rozliczeniowy dla wszystkich Odbiorców wynosi jeden miesiąc.
 •  należności za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od daty wysłania faktury lub dostarczenia jej w inny sposób.
 • Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji i roszczeń na piśmie, jednak nie wstrzymują one obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega zwrotowi.
 • zwłoka w regulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie ustawowych odsetek.
 • jeżeli Odbiorca zalega z opłatą za dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania wezwania do zapłaty w sprawie uregulowania zaległej opłaty,  Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, zgodnie z art. 8 Ustawy.
 • wznowienie usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków następuje po udokumentowaniu przez Odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z ustawowymi odsetkami.

     Faktury są dostarczane do skrzynki pocztowej Odbiorcy usług zwykłym listem, lub dostępne w Elektronicznym Biurze Klienta po dokonaniu rejestracji przez Odbiorcę usług.

    Płatności mogą być dokonywane na rachunek bankowy podany na fakturze VAT w formie:                          

 • gotówką lub przelewem za pośrednictwem poczty lub banków – prowizja według stawek poszczególnych placówek,
 • przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym ROR klienta – prowizja według stawek poszczególnych placówek
 • przelewem na podstawie polecenia zapłaty wypełnionego w Biurze Sprzedaży i Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa i zgłoszenia w banku prowadzącym ROR klienta.