Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Przyjmowanie i załatwianie spraw - MWiK

      Sprawy, skargi i wnioski przyjmowane są w formie ustnej, pisemnej lub drogą mailową. Jeśli to możliwe są rozpatrywane natychmiast.
 
     Jeśli sprawa jest bardziej złożona i wymaga konsultacji, Odbiorca usług jest proszony o złożenie pisma. Po zasięgnięciu opinii i ocenie zdarzenia przez odpowiedzialny dział Przedsiębiorstwa, przygotowana zostaje odpowiedź i przesłana do Odbiorcy usług w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia wpływu pisma lub skargi.
 
     Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta mieszczący się w siedzibie Spółki przy ul. Filtrowej 14 w Kędzierzynie-Koźlu, przyjmuje strony codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00, a pracownicy Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta:
 • zawierają umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniem ścieków,
 • przyjmują odczyty wodomierzy oraz zgłoszenia o ich awarii,
 • wystawiają faktury,
 • przyjmują skargi i wnioski, - wydają także wszelkie niezbędne formularze oraz wyjaśniają sposób ich wypełnienia. Formularze takie mogą zostać wysłane do klienta także droga pocztową lub w inny uzgodniony sposób.
      Na stronie  internetowej Przedsiębiorstwa www.mwik.com.pl opublikowane są są wzory pism w formie elektronicznej oraz możliwość rejestracji do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Umożliwia on nowoczesny i szybki podgląd do konta rozrachunkowego Odbiorcy usług. Dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta jest możliwi z Państwa komputera lub laptopa przez całą dobę.
 
e-BOK to wachlarz możliwości pozwalający na:
 • kontrolę rachunków i płatności
 • dostęp do odczytów wodomierza
 • analizę zużyć w Państwa punkcie poboru wody
 • dostęp do informacji o aktualnej umowie i świadczonych usługach
 • zgłaszanie stanu podlicznika ogrodowego
 • dokonywanie wszelkich zgłoszeń w formularzu kontaktowym
 • informowanie o wystąpieniu awarii
     Wnioski o określenie warunków podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej można pobierać i składać w sekretariacie Spółki. Biuro Techniczne  wydaje warunki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
 
     Wnioski dotyczące awarii sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych można zgłaszać pod bezpłatny numer telefonu pogotowia awaryjnego - 994. Sprawy nie wymagające konsultacji załatwiane są niezwłocznie - według kolejności zgłoszeń. Pozostałe, trudniejsze do rozwiązania w terminach uzgodnionych z osobami zgłaszającymi awarie.

Ogłoszenia