Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Dostępność - MWiK

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MWIK zamieszczonej pod adresem https://www.mwik.com.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-29
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada sekretariat MWIK
 • E-mail: sekretariat@mwik.com.pl
 • Telefon: 77 480 13 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle
 • Adres: ul. Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 • E-mail: kancelaria@kedzierzynkozle.pl
 • Telefon: 77 40-50-311

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt)

Informacje na temat skrótów klawiszowych

Na stronie internetowej można użyć następujących skrótów klawiszowych, służących przemieszczaniu się po elementach strony lub uruchamianiu dostępnych na niej funkcji:
Klawisz TAB – przełącza wskazanie odnośnika
Klawisz ENTER – Przejście do wskazanego odnośnika

Dostępność architektoniczna

Uwaga: parking dla osób z niepełnosprawnościami jest czasowo niedostępny. Osoby z niepełnosprawnościami czasowo parkują na normalnych miejscach parkingowych. Miejsce parkingowe będzie dostępne od 20 grudnia 2022

Pomieszczenia MWiK, które służą do obsługi klienta znajdują się w budynku przy ul. Filtrowej 14 w Kędzierzynie Koźlu

Osoby z niepełnosprawnością mają specjalnie przygotowane miejsce do parkowania. Jest ono oznaczone znakiem poziomym oraz pionowym. Miejsce posiada szerokość zapewniającą możliwość wysiadania z użyciem bocznej lub tylnej rampy.

 

Parking oraz wjazd do budynku znajdują się na jednym poziomie. Drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz co może przeszkadzać przy wjeździe niektórych osobom na wózku, jednak przed drzwiami umieszczony został dzwonek przywoławczy. Po jego naciśnięciu przywołana zostanie obsługa, która pomoże z wjazdem do środka oraz zapewni pomoc przy załatwianiu dowolnej sprawy.

Brak pętli indukcyjnej na terenie budynku

Brak obsługi w języku migowym