Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Regulacje prawne - MWiK

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na jednostki takie jak Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określają strukturę, standardy struktury i wymagania dotyczące bezpieczeństwa treści Biuletynu Informacji Publicznej. 

Ustawa o dostępnie do informacji publicznej zobowiązuje wspomniane podmioty do opublikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacji o m.in.:

  • przedmiocie działalności przedsiębiorstwa, 
  • statusie prawnym lub formie prawnej,
  • strukturze własnościowej 
  • organach i osobach  sprawujących w nich  funkcje i ich kompetencjach , a także szereg innych informacji , które zgodnie z wytycznymi ustawy  zostały opublikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.