Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Przedmiot działalności i kompetencje - MWiK

Zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000052765 przedmiotem działalności Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. jest:  

  • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, PKD 36.00.Z,
  • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, PKD 37.00.Z,
  • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, PKD 42.21.Z,
  • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 42.99.Z,
  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, PKD 43.99.Z,
  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.Z,
  • Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B.