Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Udostępnianie informacji - MWiK

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji następuje m.in. przez:

  • Ogłoszenie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • Wstęp na posiedzenie organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,
  • Ustnie lub pisemnie na wniosek lub bez pisemnego wniosku,
  • Przez wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.

Informacje, które nie są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek. Udostępnianie informacji na wniosek powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeśli termin ten z jakiegoś powodu musi ulec przedłużeniu należy o tym powiadomić wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 5.1 i 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do takiej informacji podlega ograniczeniu w zakresie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. 

Do pobrania:

Wniosek o udostępnienie informacji (pdf)
Wniosek o udostępnienie informacji (doc)