Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Rada Nadzorcza - MWiK

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Danuta Gmyrek
  • Damian Klima
  • Leszek Dulęba

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  • nadzór nad działalnością Spółki w zakresie wskazanym w art. 219 Kodeksu Spółek Handlowych,
  • reprezentowanie Spółki w stosunkach i sporach z członkami Zarządu,
  • zaopiniowanie kandydata na prokurenta zaproponowanego przez Zarząd,
  • wyrażanie zgody na obciążanie nieruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi,
  • wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości oraz na zaciąganie przez spółkę zobowiązań o wartości mieszczącej się w przedziale od 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych do dwukrotności kapitału zakładowego Spółki,
  • wskazywanie biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
  • zajmowanie stanowiska z własnej inicjatywy lub na wniosek Zgromadzenia Wspólników i Zarządu we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki.